Oferta

Dla wspólnot mieszkaniowych

 • duże budynki (powyżej 7 lokali)
 • budynki z powierzchnią usługowo-handlową
 • budynki o podwyższonym standardzie
 • małe budynki (poniżej 7 lokali)
 • osiedla domów

Dla developerów

 • budynki wielorodzinne
 • budynki wielorodzinne z powierzchnią handlowo-usługową
 • osiedla domów

Dla właścicieli nieruchomości komercyjnych

 • budynki biurowe
 • budynki handlowo-usługowe
 • budynki magazynowe
 • parkingi
 • budynki mieszkalne
 • lokale mieszkalne i użytkowo na wynajem

Dla innych podmiotów

 • nieruchomości komunalne lokalowe i budynkowe
 • nieruchomości komunalne gruntowe
 • inne

Zakres usług

 

Zarządzanie nieruchomościami

 • pełnimy funkcję zarządu powierzonego biorąc odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości
 • dbamy o interesy ekonomiczne i prawne właścicieli reprezentując ich w relacjach z firmami, instytucjami i urzędami

Obsługa administracyjna 

 • skutecznie przejmujemy nieruchomość od poprzedniego administratora
 • opracowujemy regulaminy, statuty, uchwały, ewidencje, plany gospodarcze, sprawozdania, raporty i inne dokumenty dotyczące funkcjonowania nieruchomości
 • wyszukujemy usługodawców, przygotowujemy umowy w zakresie eksploatacji obiektu oraz nadzorujemy ich realizację
 • organizujemy zebrania właścicieli – sprawozdawcze i w innych ważnych sprawach

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzimy kompletną, zgodną z prawem i aktualną dokumentację finansową w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości
 • rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe pozwalają nam na sprawne rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
 • sporządzamy sprawozdania finansowe (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, działalność zarządu), rozliczenia przychodów, rozliczenia zobowiązań (w tym kredytów), deklaracje i zeznania podatkowe oraz inne niezbędne dokumenty
 • udzielamy informacji o stanie rozliczeń właścicieli i najemców tradycyjnie oraz w wygodnym systemie elektronicznym
 • dokumentujemy płatności oraz regulujemy zobowiązania w sposób ustalony z właścicielem

Obsługa prawna

 • opiniujemy uchwały i regulaminy
 • analizujemy umowy z usługodawcami, dostawcami mediów i wykonawcami robót budowlanych pod kątem prawnym
 • współpracujemy z kancelarią radców prawnych w przygotowaniu merytorycznym (dowody, stanowiska, korespondencja, pozwy, etc.) do postępowań sądowych w sprawach dotyczących części wspólnych nieruchomości oraz do postępowań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom

Obsługa techniczna

 • prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa
 • na bieżąco monitorujemy stan techniczny budynku oraz zapewniamy wykonanie przeglądów obowiązkowych i serwisowych
 • zapewniamy bieżącą konserwację
 • nadzorujemy usuwanie awarii i ich skutków poprzez zapewnienie i koordynację pogotowia technicznego
 • opracowujemy przemyślane plany remontowe
 • opiniujemy i doradzamy w sprawach technicznych

Obsługa windykacyjna

 • regularnie monitorujemy stan zadłużenia i przygotowujemy miesięczne raporty
 • egzekwujemy należności poprzez windykację miękką, ustalenia z dłużnikiem, wezwania do zapłaty, występowanie do sądów i urzędów o dane, wszczynanie postępowań sądowych
 • wysoką skuteczność osiągamy dzięki stałej komunikacji windykatorów z etatowymi księgowymi, administratorami oraz radcami prawnymi a także dzięki ścisłej współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Czachorowscy
 • działamy w oparciu o politykę windykacyjną korzystając z rozwiązań wypracowanych w ciągu wielu lat działalności równocześnie uwzględniając sugestie i potrzeby Klienta

Doradztwo

 • analizujemy rynek usługodawców, dostawców mediów, usług finansowych i ubezpieczeń przyczyniając się do optymalizacji kosztów eksploatacyjnych
 • opracowujemy plany zarządzania nieruchomościami, sporządzamy opracowania merytoryczne w zakresie ekonomicznym, prawnym i technicznym na indywidualne zapotrzebowanie