BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami.

Działalność Spółki

GGKO – ZN sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od 1992 roku. Jako pierwsza tego typu spółka prawa handlowego w Polsce została powołana do administrowania zasobami komunalnymi przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozostające nadal jedynym jej Właścicielem. Obecnie obsługujemy w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami ponad 250 podmiotów, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Warszawy i okolic. Na podstawie odrębnych umów prowadzimy współpracę polegającą na administrowaniu mieniem komunalnym znajdującym się w zarządzie Miasta st. Warszawy. Prowadzimy także konserwację terenów zielonych oraz inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta.

Centrala Spółki
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Budynek Brama Zachodnia,  piętro V
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25 (bezpośredni wybór numerów wewnętrznych)
e-mail: kontakt@ggko.pl
Centrala czynna jest w godz. 8.00-16.00.

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 846 12 22
fax. (22) 658 38 83
e-mail: kontakt@ggko.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu
Zachęcamy do współpracy! Informacji w zakresie oferty udzieli:
Patryk Słowiński – tel. kom. 506-007-990
e-mail: patryk.slowinski@ggko.pl

Dział Techniczny / Przetargi
Informacji w zakresie przeprowadzanych przetargów udzielą:
Wioleta Zdanowicz-Nogaj –
tel. (22) 846 12 25 wew. 243,
e-mail: wioleta.zdanowicz-nogaj@ggko.pl

RODO

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych) prosimy o przesyłanie korespondencji na adres: rodo@ggko.pl, lub na wyżej wskazany adres siedziby Spółki.

Dane rejestrowe

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
NIP 522-000-22-22
REGON 011015792
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000124188
Kapitał zakładowy 520.300,00 PLN
Polisa OC 50 000,00 EUR
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
Właścicielem wszystkich udziałów GGKO – ZN sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa

Rada nadzorcza

Rafał Miastowski– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Jaczewska – Pielaszek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Damian Raczkowski – Członek Rady Nadzorczej
Marta Maj – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Szybiński – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Magdalena Wąsowska – Prezes Zarządu
Rafał Oszmiański - Członek Zarządu

Numery kont bankowych

Główne konto Spółki: 24 1600 1462 1871 8214 4000 0001
Konto socjalne: 15 1560 0013 2000 1741 4786 2407
Wpłaty wadium: 38 1560 0013 2000 1706 4786 2403

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dokumenty firmowe

Akt założycielski

Bilans

Rachunek zysków i strat

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 2021.01.01

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencję kierowaną do GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. przyjmuje Kancelaria, mieszcząca się w siedzibie Spółki przy ulicy Al. Jerozolimskie 92, na 5 piętrze budynku, w pokoju nr 8. Kancelaria rejestruje korespondencję w rejestrze kancelaryjnym, według kolejności wpływu. Potwierdzenie otrzymania pisma Kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punktu wymiany korespondencji. Wpływająca do jednostki (komórki) organizacyjnej sprawa, załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów określonych dla różnych jej rodzajów w przepisach prawa. Sprawy załatwiane są pisemnie lub ustnie. Sprawa może być załatwiona w formie ustnej, telefonicznej, jeżeli przemawia za tym interes stron, a przepisy prawa taką formę dopuszczają. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Załatwienie sprawy może być tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego lub ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę. W przypadku załatwiania spraw, których szczególny tryb i terminy załatwiania regulują przepisy państwowe (np. procedury sądowe), postępuje się ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci:

  • pisma wysyłanego przesyłką listową,
  • na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową,
  • pisma wydanego osobiście adresatowi.

Rekrutacja

-

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie, przekazywane są zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198).

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.