Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. (link otwiera się w nowej karcie).

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
Zamieszczone na stronie materiały w formie tabel nie są dostępne cyfrowo,
Wszystkie banery oraz pliki graficzne nie są dostępne cyfrowo i nie posiadają opisu alternatywnego,
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-08
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe klawiaturowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Sławomir Kozłowski.
E-mail: slawomir.kozlowski@ggko.pl
Telefon: +48228461224
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
E-mail: kontakt@ggko.pl
Telefon: +48228461224
Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

1.     Dojazd do obiektu możliwy jest komunikacją publiczną: autobusy nr 127, 158, 159 – przystanek: Spiska 02.

2.     Wejście do budynku od Al. Jerozolimskich. Do ogólnodostępnego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

3.     Punkt Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie tuż przy wejściu do budynku. Dalsze przejście jest zabezpieczone bramkami.

4.     Budynek wyposażony jest w windy.

5.     Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny płatny parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6.     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących