Regulamin programu partnerskiego2019-02-14T19:45:02+01:00

Regulamin Programu Partnerskiego Spółki GGKO-ZN Sp. z o.o.

§ 1. Informacje wstępne

 1. Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego (zwanym dalej Programem) jest firma GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 92, kod: 00-807, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000124188, NIP 5220002222, kapitał zakładowy 520.300,00 zł (zwana dalej Organizatorem). Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i dalej tak będzie nazywany w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem) stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi na Partnera.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowania.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie woli Organizatorowi.

§ 2. Idea Programu Partnerskiego

 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, w ramach której Partnerzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty objęte Programem Partnerskim, celem zwiększenia ilości podmiotów obsługiwanych przez Organizatora.
 2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, tj. poprzez zwiększenie ilości podmiotów obsługiwanych przez Organizatora, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Umową.
 3. Idea Programu zakłada naliczanie prowizji Partnerom z tytułu pozyskania Klienta.
 4. Za pozyskanie Klienta rozumie się zawarcie przez Organizatora z Klientem wskazanym przez Partnera umowy o administrowanie lub zarządzanie nieruchomością Klienta. Umowa pomiędzy Organizatorem, a Partnerem podpisywana jest przed przystąpieniem pozyskanego przez Partnera Klienta do negocjacji z Organizatorem.

§ 3. Nabycie statusu Partnera

 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera.
 4. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyjęcia na Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem lub do momentu cofnięcia zgody.
 5. Każdy kandydat na Partnera wysyłając zgłoszenie na wskazany przez Organizatora adres e-mail: programpartnerski@ggko.pl, potwierdza, że zapoznał się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie: ggko.plPolityka PrywatnościPolityka Cookies.
 6. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail lub kontakt pod wskazany numer telefonu, o tematyce związanej z przedmiotem działalności Organizatora, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach oraz o promocjach.
 7. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania.
 8. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4. Zasady naliczania prowizji

 1. Partner otrzyma wynagrodzenie na zasadach określonych w Umowie, tj. 60% pierwszego miesięcznego wynagrodzenia Organizatora z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta pozyskanego przez Partnera. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi po zawarciu umowy pomiędzy organizatorem, a klientem.