Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

 • Duże budynki
  (powyżej 7 lokali)

  • optymalizacja kosztów eksploatacyjnych
  • duża wspólnota – duże potrzeby remontowe
  • skuteczna windykacja warunkiem płynności finansowej
  • trudni lokatorzy – z nami to nie problem
 • Budynki z powierzchnią usługowo-handlową
  • pogodzenie działalności najemców ze spokojem mieszkańców
  • egzekwowanie pożytków wynikających z działalności najemców lokali usługowych
 • Budynki o podwyższonym standardzie
  • dostępność administratora w systemie 24/7/365
  • obsługa consierge
  • wysoka jakość usług sprzątania
  • natychmiastowa reakcja na zgłoszenia awarii
 • Małe budynki
  (poniżej 7 lokali)

  • wsparcie merytoryczne administratora pomaga osiągnąć kompromis decyzyjny
  • oferta usług eksploatacyjnych dostosowana do wielkości nieruchomości i finansów małej wspólnoty
 • Osiedla domów
  • drogi, ogrodzenie, oświetlenie, infrastruktura wodno-kanalizacyjna i burzowa, szlabany, bramy, stróżówki, monitoring, domofony – wymagane zaangażowanie gospodarza
  • bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona mienia
  • obsługa dużych powierzchni terenów zielonych

Zapytaj o ofertę cenową

Obsługa administracyjna ogólna

 • protokolarne przejęcie dokumentacji Wspólnoty oraz kluczy od poprzedniego administratora lub Zarządu Wspólnoty
 • przechowywanie dokumentacji Wspólnoty (bezpłatnie do 5 lat)
 • zapewnienie właścicielom lokali kontaktu w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną poprzez:
  • Punkt Obsługi Mieszkańca
  • dyżur administratora nieruchomości w budynku w terminach i godzinach dostosowanych do Państwa potrzeb
  • kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości
  • kontakt mailowy z administratorem nieruchomości
 • zapewnienie właścicielom lokali kontaktu w sprawach rozliczeń ze Wspólnotą poprzez Punkt Obsługi Mieszkańca oraz kontakt telefoniczny z działami wspierającymi (obsługa finansowo-księgowa, obsługa windykacyjna, obsługa prawna)
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Wspólnoty
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli w rozbiciu na:
  • numer lokalu i jego powierzchnię użytkową
  • opis pomieszczeń przynależnych do lokalu
  • imię i nazwisko lub firma, telefony kontaktowe i adres e-mail
  • adres do korespondencji jeśli właściciel nie przebywa na stałe w lokalu
  • udział w nieruchomości wspólnej
  • liczba osób przebywających na stałe w lokalu wg. oświadczenia właściciela
 • wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie i przygotowywanie umów z usługodawcami, nadzór nad realizacją stałych umów z usługodawcami w zakresie:
  • dostawy wody,
  • dostawy ciepła,
  • dostawy energii elektrycznej,
  • dostawy gazu,
  • odprowadzania ścieków,
  • utrzymania porządku i czystości,
  • utrzymania porządku i czystości chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych przez Wspólnotę umów lub obowiązujących przepisów,
  • ochrony i bezpieczeństwa nieruchomości wspólnej
 • wyszukiwanie najemców części nieruchomości wspólnej (lokale użytkowe, niezagospodarowane przestrzenie i powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynku), w celu uzyskania przez Wspólnotę przychodów (pożytków), negocjowanie i przygotowanie umów najmu oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją (na wniosek Wspólnoty)
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali
 • wyszukiwanie i rekomendowanie ofert ubezpieczycieli w celu zawarcia przez Wspólnotę umowy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej; wskazane odbywa się na wniosek Wspólnoty
 • wyszukiwanie i rekomendowanie ofert bankowych w celu zawarcia przez Wspólnotę umów bankowych (na wniosek Wspólnoty)
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem merytorycznym uchwał oraz regulaminów Wspólnoty
 • zapewnienie dostępu do systemu elektronicznego Kartoteka Online pozwalającego na śledzenie indywidualnego stanu salda, zapoznanie się z ważnymi dokumentami i innymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Wspólnoty
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach z właścicielami lokali
 • opracowywanie rocznego planu gospodarczego i propozycji na potrzeby rocznego planu remontowego oraz przedkładanie tych dokumentów Zarządowi Wspólnoty, celem ich akceptacji przed obowiązkowym zebraniem Wspólnoty
 • koordynacja dużych projektów remontowych i modernizacyjnych (w tym termomodernizacyjnych)
 • przygotowywanie sprawozdania z działalności Zarządu Wspólnoty, zawierającego m.in. informację o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną i propozycję zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie w roku następnym, celem uzyskania absolutorium podczas obowiązkowego zebrania Wspólnoty (wskazane odbywa się na wniosek Wspólnoty)
 • opracowywanie wieloletnich planów gospodarczych i planów remontowych (na wniosek Wspólnoty)
 • obsługa zebrań Wspólnoty (na wniosek Wspólnoty) poprzez:
  • organizowanie corocznych, obowiązkowych zebrań, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego
  • organizowanie dodatkowych zebrań
 • przedkładanie Wspólnocie do podpisu umowy najmu lokalu, w którym odbędzie się zebranie Wspólnoty,
 • przygotowywanie porządku zebrania i projektów uchwał Wspólnoty,
 • zawiadamianie (na koszt Wspólnoty) właścicieli lokali na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania wraz z przygotowaniem i przekazaniem materiałów drukowanych (np. sprawozdanie finansowe, projekty uchwał), co najmniej na tydzień przed terminem zebrania,
 • protokołowanie przebiegu zebrań, liczenie głosów, odczytanie protokołu z wyników głosowania,
 • powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych na zebraniu oraz z udziałem głosów oddanych w trybie indywidualnego głosowania
 • przeprowadzanie głosowania na uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów oraz powiadamianie wszystkich właścicieli lokali o treści podjętych w tym trybie uchwał
 • prowadzenie i dostarczanie korespondencji Wspólnoty (na koszt Wspólnoty)

Obsługa techniczna

 • inwentaryzacja stanu dokumentacji technicznej nieruchomości
 • bieżąca ocena stanu technicznego oraz wyznaczenie i oszacowanie wartości robót budowlanych niezbędnych do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym
 • sporządzanie przez inspektorów GGKO-ZN kosztorysów szacunkowych na prace remontowe niewymagające zgłoszeń ani pozwoleń w ramach stawki za administrowanie
 • wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie i przygotowywanie umów z usługodawcami, nadzór nad realizacją stałych umów z usługodawcami w zakresie:
  • bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń technicznych oraz elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
  • usuwania awarii instalacji i urządzeń technicznych
  • dokonywania przeglądów serwisowych instalacji i urządzeń technicznych
  • zapewnienia warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • dokonywania obowiązkowych przeglądów instalacji i urządzeń technicznych, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w zakresie oceny
   stanu technicznego i przydatności do użytkowania
  • bieżącej konserwacji obiektów małej architektury, placów zabaw oraz dokonywania ich obowiązkowych przeglądów
 • prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej nieruchomości, jej właściwe przechowywanie i udostępnianie do wglądu na żądanie Zarządu Wspólnoty, właścicieli lokali oraz organów uprawnionych do kontroli
 • przygotowywanie przez inspektorów GGKO-ZN specyfikacji warunków zamówienia robót budowlanych (na wniosek Wspólnoty)
 • organizowanie postępowań konkursowych i pomoc w wyłonieniu wykonawców robót budowlanych (na wniosek Wspólnoty)
 • negocjowanie i przygotowanie umów z wykonawcami robót budowlanych
 • nadzór inspektorski (wykonywany przez inżynierów GGKO-ZN dla poszczególnych branż) nad realizacją umów z wykonawcami robót budowlanych (nadzór dotyczy wywiązywania się przez wykonawcę z warunków umowy, nie obejmuje natomiast nadzoru budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane)
 • obsługa zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach mogących skutkować szkodą dla życia, zdrowia lub mienia poprzez:
  • udostępnienie na tablicy ogłoszeń Wspólnoty danych kontaktowych do podmiotów świadczących na rzecz Wspólnoty usługi usuwania awarii instalacji
   i urządzeń technicznych
  • egzekwowanie realizacji zgłoszenia zgodnie z warunkami zawartych przez Wspólnotę umów
  • przyjmowanie zgłoszeń w czasie pracy Administratora
  • w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez Administratora, niezwłoczne przekazywanie zgłoszeń podmiotom świadczącym na rzecz Wspólnoty usługi usuwania awarii instalacji i urządzeń technicznych
 • występowanie do właścicieli lokali z wnioskiem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje
 • prowadzenie i dostarczanie korespondencji związanej z obsługą techniczną (na koszt Wspólnoty)

Obsługa finansowo-księgowa

 • inwentaryzacja stanu dokumentacji finansowej nieruchomości pod względem kompletności, zgodności z przepisami prawa i aktualności
 • opracowywanie i aktualizowanie polityki rachunkowości Wspólnoty (na wniosek Wspólnoty)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty poprzez:
  • ewidencjonowanie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na fundusz remontowy oraz zaliczek na media dostarczane do lokali
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych z tytułu rozliczeń zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną (m.in. wydatki na techniczne utrzymanie, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dostawę mediów, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, utrzymanie porządku i czystości, ochronę i bezpieczeństwo, wynagrodzenie Administratora, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali),
  • prowadzenie rozliczeń zaliczek na media dostarczane do lokali za pośrednictwem Wspólnoty (wskazane dokonywane jest na podstawie przyjętych przez Wspólnotę regulaminów rozliczenia mediów, a w przypadku ich braku zgodnie z dotychczasowymi zasadami rozliczeń przyjętymi przez Wspólnotę),
  • księgowanie wyciągów bankowych, w tym wpłat masowych (konta wirtualne),
  • potwierdzanie sald należności i zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości zawierającego, m.in.:
  • bilans (2 razy w roku)
  • rachunek zysków i strat
  • przyjmowanie zgłoszeń w czasie pracy Administratora
 • sporządzanie rocznego rozliczenia przychodów (pożytków) z nieruchomości wspólnej (lokale użytkowe, niezagospodarowane przestrzenie i powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynku)

Obsługa windykacyjna

 • opracowanie i aktualizowanie polityki windykacyjnej Wspólnoty (na wniosek Wspólnoty)
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień zadłużeń
 • prowadzenie windykacji miękkiej poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy celem nakłonienia do uregulowania należności
 • ustalanie z dłużnikiem warunków spłaty należności
 • przygotowywanie formularza uznania długu i zobowiązania się do jego spłaty oraz przedłożenie go dłużnikowi w celu podpisania
 • przygotowywanie i wysyłanie listem zwykłym wezwań do zapłaty
 • przygotowywanie i wysyłanie listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ostatecznych (przedsądowych) wezwań do zapłaty
 • występowanie do właściwych urzędów o dane i dokumenty dłużników Wspólnoty: numery PESEL, adresy zameldowania, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • w sprawach, w których Wspólnota nie była wnioskodawcą, uczestnikiem ani stroną występowanie do właściwych sądów:
  • o udzielenie zgody na wgląd w akta spraw celem uzyskania informacji dotyczących dłużnika
  • z zapytaniem czy toczyło się postępowanie spadkowe po zmarłym właścicielu lokalu
  • z wnioskiem o wydanie odpisów orzeczeń (np. postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, wyrok w sprawie rozwodowej)
 • kompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczynania postępowań sądowych w sprawach:
  • o zapłatę przeciwko dłużnikom Wspólnoty
  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o wpis w księdze wieczystej lokalu, w przypadku gdy jest to niezbędne do wyegzekwowania należności Wspólnoty
 • przekazywanie dokumentów, o których mowa powyżej kancelarii prawnej współpracującej z Administratorem lub Zarządem Wspólnoty lub bezpośrednio Zarządowi Wspólnoty
 • prowadzenie i dostarczanie korespondencji związanej z obsługą windykacyjną (na koszt Wspólnoty)

Obsługa prawna

 • opracowywanie przez prawnika uchwał i regulaminów Wspólnoty
 • opiniowanie przez prawnika uchwał i regulaminów Wspólnoty
 • analiza prawna i opiniowanie umów z usługodawcami i wykonawcami
 • prowadzenie przez prawnika postępowań sądowych oraz reprezentowanie Wspólnoty przed sądami powszechnymi w sprawach:
  • o zapłatę przeciwko dłużnikom (postępowanie elektroniczne lub zwykłe),
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o uchylenie, stwierdzenie nieważności, stwierdzenie nieistnienia uchwał Wspólnoty przygotowanych przez GGKO-ZN [czynności realizowane są na podstawie stosownego pełnomocnictwa oraz odrębnej umowy (zlecenia) z kancelarią prawną współpracującą z Administratorem na następujących warunkach:
   – w przypadku zasądzenia na rzecz Wspólnoty kosztów zastępstwa procesowego stanowią one wynagrodzenie kancelarii prawnej,
   – w przypadku nie zasądzenia na rzecz Wspólnoty kosztów zastępstwa procesowego Wspólnota nie ponosi żadnych kosztów z tytułu obsługi prawnej]
 • [czynności realizowane są na podstawie stosownego pełnomocnictwa oraz odrębnej umowy (zlecenia) z kancelarią prawną współpracującą z Administratorem na następujących warunkach:
  • w przypadku zasądzenia na rzecz Wspólnoty kosztów zastępstwa procesowego stanowią one wynagrodzenie kancelarii prawnej,
  • w przypadku nie zasądzenia na rzecz Wspólnoty kosztów zastępstwa procesowego Wspólnota nie ponosi żadnych kosztów z tytułu obsługi prawnej]
 • prowadzenie przez prawnika postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom [czynności realizowane są na podstawie stosownego pełnomocnictwa oraz odrębnej umowy (zlecenia) z kancelarią prawną współpracującą z Administratorem na następujących warunkach:
  • wyegzekwowane od dłużnika koszty zastępstwa procesowego stanowią wynagrodzenie kancelarii prawnej,
  • w przypadku nie wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego Wspólnota nie ponosi żadnych kosztów z tytułu obsługi prawnej]
 • prowadzenie i dostarczanie korespondencji związanej z obsługą prawną (dostarczanie korespondencji odbywa się na koszt Wspólnoty)

   Zakres usług dodatkowych

 • nadzór techniczny nad remontami wymagającymi zgłoszeń lub pozwoleń (od 3 do 5% wartości inwestycji)
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich na prace remontowe wymagające zgłoszeń lub pozwoleń (od 2 do 3% wartości inwestycji)
 • roczna lub pięcioletnia obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego
 • pięcioletnia obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi
 • analiza rynku usługodawców, dostawców mediów, usług finansowych i ubezpieczeń w kierunku optymalizacji kosztów eksploatacyjnych
 • plany zarządzania nieruchomościami, opracowania merytoryczne w zakresie ekonomicznym, prawnym i technicznym na indywidualne zapotrzebowanie

 

Dlaczego warto?

 • stuosobowy zespół specjalistów: administratorzy, księgowi, inspektorzy, windykacja – wszyscy do twojej dyspozycji
 • zarządzamy lub administrujemy
 • bazując na wieloletnim doświadczeniu ustalamy optymalną wysokość czynszu
 • posiadamy duże doświadczenie – 25 lat na rynku, 250 obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych
 • 90%-owa skuteczność windykacji w skali roku
 • pozyskujemy atrakcyjne kredyty termomodernizacyjne
 • stabilna firma – 100% własności miasta st. Warszawa

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz