Oferta dla deweloperów

 • Budynki wielorodzinne
  • reklama inwestycji dewelopera na stronie www i portalu Facebook
  • zorientowanie mieszkańców na obowiązki i przywileje życia we wspólnocie mieszkaniowej
  • odbiory lokali, prace wykończeniowe, kontenery, doczyszczanie części wspólnych – sprawne działanie jest kluczowe
  • optymalna wysokość czynszu
 • Budynki wielorodzinne z powierzchnią usługowo-handlową
  • reklama inwestycji dewelopera na stronie www i portalu Facebook
  • pogodzenie biznesu najemców ze spokojem mieszkańców
  • szybka reakcja na potrzeby najemców
  • optymalna wysokość czynszu w oparciu o benczmarki
 • Osiedla domów
  • dobór sposobu zarządzania – wspólnota wielobudynkowa lub stowarzyszenie
  • drogi, ogrodzenie, oświetlenie, infrastruktura wodno-kanalizacyjna i burzowa, szlabany, bramy, stróżówki, monitoring, domofony – wymagane zaangażowanie gospodarza
  • bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona mienia
  • obsługa dużych powierzchni terenów zielonych

Zapytaj o ofertę cenową

Poniższy zakres usług dotyczy współpracy z deweloperem w okresie przed zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej. Po jej powstaniu natomiast obsługa nieruchomości polega na wykonywaniu wszystkich czynności opisanych tutaj: Oferta dla wspólnot mieszkaniowych. Bez względu na model współpracy dobierzemy dla Państwa najbardziej optymalne rozwiązanie.

  Obsługa początkowa

 • budowanie pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy poprzez umieszczanie przekazanych materiałów reklamowych m.in. na stronie www i Facebook,
 • przygotowanie oświadczenia dla właścicieli lokali, dotyczącego zgody na partycypowanie w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości od chwili otrzymania kluczy do lokalu do momentu powstania wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości do momentu powstania wspólnoty mieszkaniowej
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających nadanie wspólnocie mieszkaniowej nr REGON oraz NIP,
 • przygotowanie materiałów (w tym uchwała dotycząca wysokości czynszu), zwołanie i przeprowadzenie pierwszego zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • uczestnictwo w przekazywaniu i odbiorze lokali.

  Obsługa administracyjna

 • protokolarne przejęcie dokumentacji dotyczącej nieruchomości oraz kluczy od Zleceniodawcy,
 • przechowywanie dokumentacji Zleceniodawcy dotyczącej nieruchomości oraz kluczy,
 • zapewnienie nabywcom lokali kontaktu w sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną poprzez:
  • dyżur administratora nieruchomości w budynku
  • kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości
  • kontakt mailowy z administratorem nieruchomości.
 • utrzymywanie stałego kontaktu ze Zleceniodawcą
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali które zostały odebrane przez przyszłych nabywców w rozbiciu na:
  • numer lokalu i jego powierzchnię użytkową
  • opis pomieszczeń przynależnych do lokalu
  • imię i nazwisko lub firma, telefony kontaktowe i adres e-mail
  • adres do korespondencji
 • wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie i przygotowywanie umów z usługodawcami, nadzór nad realizacją stałych umów z usługodawcami w zakresie:
  • dostawy wody,
  • dostawy ciepła,
  • dostawy energii elektrycznej,
  • dostawy gazu,
  • odprowadzania ścieków,
  • utrzymania porządku i czystości,
  • utrzymania porządku i czystości chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych przez Zleceniodawcę umów lub obowiązujących przepisów,
  • ochrony i bezpieczeństwa nieruchomości wspólnej
 • wyszukiwanie i rekomendowanie, na wniosek Zleceniodawcy, ofert ubezpieczycieli w celu zawarcia przez Zleceniodawcę umowy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej,
 • wyszukiwanie i rekomendowanie, na wniosek Zleceniodawcy, ofert bankowych w celu zawarcia przez Zleceniodawcę umów bankowych,
 • opracowywanie i opiniowanie, na wniosek Zleceniodawcy, pod względem merytorycznym regulaminów Zleceniodawcy,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie i dostarczanie, na koszt Zleceniodawcy, korespondencji Zleceniodawcy w zakresie obowiązków Administratora,
 • wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie i przygotowywanie umów z usługodawcami, nadzór nad realizacją stałych umów z usługodawcami w zakresie:
  • bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń technicznych oraz elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,
  • usuwania awarii instalacji i urządzeń technicznych,
  • dokonywania przeglądów serwisowych instalacji i urządzeń technicznych,
  • zapewnienia warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • dokonywania obowiązkowych przeglądów instalacji i urządzeń technicznych, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w zakresie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania,
  • bieżącej konserwacji obiektów małej architektury, placów zabaw oraz dokonywania ich obowiązkowych przeglądów.
 • prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej nieruchomości, jej właściwe przechowywanie i udostępnianie do wglądu Zleceniodawcy, nabywcom lokali oraz organom uprawnionym do kontroli; udostępnianie do wglądu odbywa się na wniosek Zleceniodawcy lub na żądanie właściwego organu,
 • obsługa zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach mogących skutkować szkodą dla życia, zdrowia lub mienia poprzez:
  • udostępnienie na tablicy ogłoszeń w budynku danych kontaktowych do podmiotów świadczących na rzecz Zleceniodawcy usługi usuwania awarii instalacji i urządzeń technicznych,
  • egzekwowanie realizacji zgłoszenia zgodnie z warunkami zawartych przez Zleceniodawcę umów,
  • przyjmowanie zgłoszeń w dniach i godzinach pracy Administratora,
  • w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez Administratora niezwłoczne przekazywanie zgłoszeń podmiotom świadczącym na rzecz Zleceniodawcy usługi usuwania awarii instalacji i urządzeń technicznych,
 • uczestnictwo, na wniosek Zleceniodawcy, w przekazywaniu i odbiorze lokali pomiędzy Zleceniodawcą a nabywcami lokali,
 • ustalenie sposobu usuwania usterek w częściach wspólnych nieruchomości oraz koordynowanie działań związanych z usuwaniem usterek,
 • opracowywanie przez prawnika, na wniosek Zleceniodawcy, regulaminów Zleceniodawcy,
 • analiza prawna i opiniowanie umów z usługodawcami na wniosek Zleceniodawcy,

    Zakres usług dodatkowych

 • utrzymanie porządku i czystości w budynku Wspólnoty,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych utwardzonych,
 • utrzymanie porządku i czystości obiektów małej architektury,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych zielonych,
 • utrzymania porządku i czystości chodnika wzdłuż nieruchomości (drogi publiczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pielęgnacja terenów zewnętrznych zielonych
 • odśnieżanie terenów utwardzonych i dachów, usuwanie lodu i sopli
 • aranżacja przestrzeni wokół budynków, nasadzenia
 • konserwacja techniczna urządzeń, instalacji i elementów ogólnobudowlanych wraz z pogotowiem technicznym
 • konserwacja techniczna wind wraz z pogotowiem technicznym
 • nadzór techniczny nad remontami wymagającymi zgłoszeń lub pozwoleń (od 3 do 5% wartości inwestycji)
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich na prace remontowe wymagające zgłoszeń lub pozwoleń (od 2 do 3% wartości inwestycji)
 • roczna lub pięcioletnia obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego
 • pięcioletnia obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi
 • usługi kominiarsko-gazowe
 • ochrona mienia i użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa i monitoring

Dlaczego warto?

 • zarządzamy lub administrujemy
 • uczestniczymy w odbiorach technicznych lokali
 • rozliczamy części wspólne przed zawiązaniem się wspólnoty
 • promujemy ofertę dewelopera pośród blisko 27 000 obsługiwanych mieszkańców
 • przyjmujemy funkcję zarządu wspólnoty mieszkaniowej w formie aktu notarialnego lub wyłaniamy zarząd spośród właścicieli innych osób fizycznych
 • dokonujemy formalności związanych z rejestracją wspólnoty oraz zapewnieniem dostaw mediów
 • bazując na wieloletnim doświadczeniu ustalamy optymalną wysokość czynszu
 • obsługujemy zgłoszenia mieszkańców dotyczące stanu technicznego lokali i części wspólnych w sposób ustalony z deweloperem
 • budujemy dobre relacje na linii deweloper – właściciele
 • doradzamy w okresie gwarancji i rękojmi
 • pomagamy komercjalizować nieruchomość poprzez wyszukiwanie nabywców lub najemców lokali użytkowych

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz