Znajdujesz się w : Strona główna » Kontakt » BIP Dziś jest 19-11-2017

BIP

GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
NIP 522-000-22-22
REGON 011015792
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000124188
Kapitał zakładowy 520.300,00 PLN
Polisa OC 50 000,00 EUR

GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

Właścicielem wszystkich udziałów GGKO - ZN sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa

Numery kont Spółki

 

Główne konto Spółki: 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400

Konto socjalne: 15 1560 0013 2000 1741 4786 2407

Wpłaty wadium: 38 1560 0013 2000 1706 4786 2403

 

Rada Nadzorcza

 

Maria Schicht – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Białobrzeski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Miastowski - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Jeżyński - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

 

Magdalena Wąsowska - Prezes Zarządu

Marcin Chudziak – Członek Zarządu 

 

Organizacja

 

Schemat organizacyjny - pobierz

 

Informacja o majątku na dzień 31.12.2016 roku

 

Bilans na dzień 31-12-2016

(dane w PLN)

 

AKTYWA

A

AKTYWA TRWAŁE

85057,60

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

85012,60

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

45,00

B

AKTYWA OBROTOWE

4378110,06

I.

Zapasy

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

711290,40

III.

Inwestycje krótkoterminowe

3641781,05

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25038,61

Suma

4463167,66

 

PASYWA

A

KAPITAŁ WŁASNY

2975978,31

I.

Kapitał podstawowy

520300,00

II.

Kapitał zapasowy

2595937,20

III.

Zysk (strata) netto

194537,81

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1487189,35

I.

Rezerwy na zobowiązania

298241,64

II.

Zobowiązania długoterminowe

45104,86

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

1111923,18

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

31919,67

Suma

4463167,66

 

 

 

Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

(dane w PLN)

 

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

11064397,31

B.

Koszty działalności operacyjnej

10780352,23

C.

Wynik na działalności podstawowej

284045,08

D.

Pozostałe przychody operacyjne

134299,52

F.

Pozostałe koszty operacyjne

258774,88

G.

Wynik z działalności operacyjnej

159569,72

H.

Przychody finansowe

178863,64

I.

Koszty finansowe

44898,55

J.

Wynik z działalności gospodarczej

293534,81

K

Zysk brutto

293534,81

L.

Podatek dochodowy

98997,00

M.

Zysk (strata) netto

194537,81

 Na podstawie § 32 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki (Rep. A nr 239/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.) podjęto uchwałę następującej treści:

Przeznacza się zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 194537,81 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:  

Korespondencję kierowaną do GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. przyjmuje Kancelaria,  mieszcząca się w siedzibie Spółki przy ulicy Al. Jerozolimskie 92, na 5 piętrze budynku, w pokoju nr 8.

Kancelaria rejestruje korespondencję w rejestrze kancelaryjnym, według kolejności wpływu.

Potwierdzenie otrzymania pisma Kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo.

Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punktu wymiany korespondencji.

Wpływająca do jednostki (komórki) organizacyjnej sprawa, załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów określonych dla różnych jej rodzajów w przepisach prawa.

Sprawy załatwiane są pisemnie lub ustnie.

Sprawa może być załatwiona w formie ustnej, telefonicznej, jeżeli przemawia za tym interes stron, a przepisy prawa te formę dopuszczają.

Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Załatwienie sprawy może być:

- tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego,

- ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę.

 

W przypadku załatwiania spraw, których szczególny tryb i terminy załatwiania regulują przepisy państwowe (Np procedury sądowe itp.), postępuje się ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci:

- pisma wysyłanego przesyłką listową itp.,

- na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową,

- pisma wydanego osobiście adresatowi.

 

Rekrutacja:

GGKO - ZN sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik Działu Obsługi Technicznej

Pełna treść ogłoszenia zawierającego wymagania oraz główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku znajduje się tutaj 

 

GGKO - ZN sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Administrator

Pełna treść ogłoszenia zawierającego wymagania oraz główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku znajduje się tutaj

Telefony kontaktowe:

Centrala:
tel. 22 846 12 24

fax. 22 658 38 83

Zarząd Spółki jest do Państwa dyspozycji po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Kompetentnych informacji udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi ul. Stanisława Skarżyńskiego 5, czynne w poniedziałki w godz. 8:00 - 18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, oraz odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@ggko.pl. Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

tel. (22) 846 12 24

 

Dostęp do pozostałych informacji publicznych:


Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie, przekazywane są zgodnie z Ustawą
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198).

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Ostatnia aktualizacja dnia: 12 lipca 2017r.
Wprowadził/a: Artur Raczyński, tel. 22 846 12 25 wew. 120, e-mail: artur.raczynski@ggko.pl