FAQ

Czym jest powierzchnia wspólna we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Powierzchnia wspólna jest powierzchnią ogólnodostępną dla wszystkich Mieszkańców budynku, którą stanowią korytarze, klatki schodowe, balkony, windy, infrastruktura techniczna (domofony, oświetlenie na korytarzach, szlabany).

Co to jest współczynnik udziału w powierzchni wspólnej?

Jest to proporcjonalny udział danego Właściciela lokalu w powierzchniach wspólnych budynku. Jego wartość jest uzależniona od wielkości powierzchni posiadanej przez Właściciela lokalu – im większa powierzchnia tym większy współczynnik udziału. Współczynnik udziału jest brany pod uwagę na przykład podczas głosowania uchwał na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej lub przy rozliczeniach.

Czym są opłaty eksploatacyjne?

Są to opłaty związane z utrzymaniem budynku oraz jego ogólnym użytkowaniem. Do takich opłat należą na przykład opłaty za: utrzymanie części wspólnych, wodę, energię elektryczną, opłata za administrowanie lub zarządzanie, sprzątanie czy ochronę. Opłaty eksploatacyjne naliczane są proporcjonalnie do powierzchni lokalu danego płatnika.

Kto zwołuje zebranie Właścicieli lokali i co na nim należy obowiązkowo rozpatrzyć?

Zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokali Zarządca Nieruchomości zwołuje roczne zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego. Wszyscy Właściciele lokali powinni otrzymać pisemne zawiadomienie o zebraniu  z podanym terminem, miejscem oraz porządkiem obrad. W zebraniu mogą uczestniczyć z prawem głosowania nad projektami uchwał wyłącznie Właściciele lokali. Jeśli Właściciel lokalu nie może osobiście przybyć na zebranie może w formie pisemnej upoważnić inną pełnoletnią osobę do głosowania. Natomiast w przypadku gdy Zarząd lub Zarządca, nie zwoła zebrania ogółu Właścicieli lokali w tym terminie, to zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy o własności lokali, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Do zwoływania zebrań zastosowanie mają przepisy art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali.

W myśl art. 30 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem corocznego zebrania Właścicieli lokali powinny być w szczególności:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
2) ocena pracy Zarządu,
3) sprawozdanie Zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Należy pamiętać, iż poprzez zebranie, Właściciele lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej mają bezpośredni wpływ na decyzje Zarządu, ponieważ na podstawie uchwał podjętych na zebraniu, Zarządca realizuje decyzje Współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.

Czy nowy Właściciel mieszkania odpowiada za dług poprzedniego?

Nie. W tym przypadku często mylnie odczytywany jest przepis art. 548 § 1 kodeksu cywilnego: „Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą…”. Ciężarów nie można jednak utożsamiać z długami. W przypadku zaliczek na koszty zarządu ciężarem będzie obowiązek przyszłego uiszczania zaliczek uchwalonych w przeszłości przez Wspólnotę. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za ciężary od momentu wydania mu mieszkania, a nie z chwilą podpisania aktu notarialnego. Natomiast zaliczki, których termin zapłaty już minął są długiem. Obciąża on nie lokal mieszkalny, lecz osobę, która była zobowiązana do zapłaty należności w chwili, gdy stały się wymagalne (nadszedł termin ich płatności). Zmiana Właściciela lokalu nie oznacza przejścia długu na inną osobę. Nadal winnym spłaty zaległości jest poprzedni Właściciel. Tylko w dwóch przypadkach Wspólnota mogłaby domagać się zapłaty zaległości od nowego Właściciela lokalu. Zgodnie z art. 519 kodeksu cywilnego dług może zostać przejęty przez osobę trzecią, czyli inną niż dłużnik i wierzyciel. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą osobą był nabywca mieszkania. Przejęcie długu może się dokonać wyłącznie w drodze umowy albo między dłużnikiem a nowym Właścicielem za zgodą wierzyciela albo między wierzycielem a nowym Właścicielem za zgodą dłużnika.

Można wyobrazić sobie sytuację, że nabywca mieszkania godzi się spłacić zaległe należności zbywcy w zamian za niższą cenę sprzedaży mieszkania. Wspólnota powinna jednak wiedzieć i zgodzić się na takie przejęcie długu.

Jakie są konsekwencje nieważnych atestów wodomierzy we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Okręgowy Urząd Miar może wystawić mandat Zarządowi Wspólnoty w wysokości 500zł.
Ponadto, jeśli Zarząd nie kontroluje ważności atestów wodomierzy, naraża członków Wspólnoty na szkodę, gdyż nie można wykluczyć, że któryś z wodomierzy nie przedstawia realnego zużycia wody.

Zapomniałem/am hasła do Kartoteki Online, co zrobić?
Proszę skontaktować się w tej sprawie z Administratorem Pani/Pana nieruchomości, który pomoże w rozwiązaniu problemu.

Jak często aktualizowane są dane w Kartotece Online?
Dane w Kartotece Online aktualizowane są co tydzień, w poniedziałek lub wtorek.

Gdzie mogę dowiedzieć się, którymi nieruchomościami Państwo zarządzają?
Mapa, na której zaznaczone są wszystkie nieruchomości, którymi obecnie zarządzamy lub administrujemy znajduje się tutaj.

Czy posiadają Państwo ubezpieczenie w ramach Państwa działalności?
Tak, posiadamy polisę ubezpieczeniową OC na kwotę 50 000 euro. Dodatkowo aby sprostać Państwa oczekiwaniom, posiadamy dobrowolne ubezpieczenie OC na kwotę 2 000 000 zł. Dokumenty potwierdzające niezaleganie w płatnościach w ZUS, US oraz posiadanie polis ubezpieczeniowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce BIP.

Iloma nieruchomościami Państwo zarządzają lub administrują?
Obecnie (06/11/2017) obsługujemy 250 Wspólnot Mieszkaniowych oraz osiedle domów jednorodzinnych o łącznej powierzchni ponad 530 000 m2 oraz 140 obiektów komunalnych o powierzchni około 200 000 m2. Administrujemy 82 Wspólnotami Mieszkaniowymi, zaś w 169 pełnimy funkcję zarządu. Obiekty, które obsługujemy, zamieszkuje około 27 000 mieszkańców.

W jakich godzinach pracuje GGKO-ZN?
Standardowo pracujemy od godziny 8:00 do 16:00 oraz podczas dyżurów w godzinach ustalonych indywidualnie dla każdej Wspólnoty. Informacje o dyżurach uzyskasz od Administratora. Numer telefonu do niego znajdziesz na tablicy informacyjnej wywieszonej na klatce schodowej Twojego budynku. W indywidualnych przypadkach zapewniamy dostępność Administratora w wymiarze 24 h/365 dni, co wiąże się z wyższym wynagrodzeniem za usługę.