Uchwały, regulaminy, statuty, umowy
zawsze zgodne z literą prawa

Nasi prawnicy są do dyspozycji
zarządów wspólnot mieszkaniowych
jak i samych mieszkańców

Akty prawne

Akty prawne regulujące zarządzanie nieruchomościami

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa Prawo spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa Prawo o notariacie

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Ustawa o odpadach

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Rozporządzenie Min Sprawiedliwości postępowanie w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody